O Spolku

spolek Čelechovice v Čechách

Spolek má bankovní účet v Raiffeisenbank, a.s. Kladno.
Číslo účtu je: 412 647 2001/5500
IČO: 265 73 059


 

STANOVY SPOLKU
dle právní úpravy nového občanského zákoníku

Obecně k nové úpravě:

Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle svých potřeb. Většina zákonných ustanovení se tak uplatní teprve v okamžiku, kdy stanovy pro konkrétní záležitost nebudou mít svou vlastní úpravu.

Pouze nepatrná část zákonných ustanovení tak spadá mezi ta, od kterých se nelze v rámci stanov odchýlit (ve vzoru jsou v tomto směru příslušné poznámky kurzívou).

Své stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2017. Ve stejné lhůtě je třeba zapsat pobočný spolek v případě, kdy jsou zřízeny organizační jednotky, a to pod sankcí ztráty jejich právní osobnosti (subjektivity). Stanovy musí být povinně uloženy v úplném znění v sídle spolku.

Spolky se podle nové právní úpravy budou povinně zapisovat do veřejného rejstříku s tím, že do doby než bude zřízen, budou podléhat i nadále registraci u Ministerstva vnitra ČR.

Poznámka k názvu :

Název spolku musí povinně obsahovat odkaz na svou právní formu, tedy součástí názvu musí být slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí i pouze zkratka „z.s.“

Příklad:  Sportovní klub Měchenice, zapsaný spolek

                               Sportovní klub Měchenice, z.s.

                               TJ Horní Hukvaldy, spolek

Pokud název spolku obsahuje text „SK/TJ“ nebo „sportovní klub/tělovýchovná jednota“ je třeba si uvědomit, že ve zvoleném tvaru (buď zkratka nebo celý text) se stane zapsaným názvem ve veřejném rejstříku a bude pak třeba, aby ho spolek v tomto tvaru vždy užíval. Nelze tedy nahodile střídat v názvu jednou text „sportovní klub“ a jindy SK.

V případě zkratky názvu, kterou stanovy připustí (např. Česká unie sportu – ČUS), je pak možné užívat i tuto zkratku, nikoli však při právních úkonech či jiném úředním styku, tam musí být užíván celý zapsaný název spolku.

Stanovy pak rovněž mohou užít i tzv. legislativní zkratku, aby nemusel být v  textu stanov vypisován celý název. Tato zkratka je uvedena slovy (dále jen ……………).

Svůj název (v minimální rozsahu přidání zkratky z.s.) musí spolky přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do dvou let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2016.

K předkládanému vzoru:

Vzorové stanovy je třeba chápat jako doporučení a možnost úpravy stanov spolku, nikoli jako závazný předpis. U některých záležitostí je upraveno více možností řešení (uvedena textem nebo), kde je třeba zvolit jedno nebo druhé.

Vzor obsahuje i poznámky, kde je především upozorněno, na povinnou úpravu požadovanou zákonem

S T A N O V Y

spolku Čelechovice v Čechách

I.

Základní ustanovení

Spolek s názvem „spolek Čelechovice v Čechách“ nebo Čelechovice v Čechách, z.s. (dále jen SPOLEK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem SPOLKU je Okružní 87, 273 04 Čelechovice.

SPOLKU bylo přiděleno IČ: 265 73 059

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 1. Základním účelem a hlavní činností SPOLKU je :
  1. vytvářet kulturní, sportovní a společenský život v Čelechovicích
  2. vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
  3. provozovat sportovní a kulturní akce a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální podmínky,
  4. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
  5. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
  6. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními spolky nebo sportovními organizacemi i jednotlivci v okolí,
  7. zajišťovat vzdělávání svých členů v oblasti sportu, kultury a zajišťovat jejich školení,
  8. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, prevence kriminality apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
 1. SPOLEK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

III.

Orgány SPOLKU

 1. Orgány TJ jsou :
 1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
 2. výkonný výbor jako orgán výkonný,
 3. předseda jako orgán statutární,
 4. kontrolní komise jako orgán kontrolní.


2. Valná hromada.

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem SPOLKU. Valná hromada je složena ze všech členů SPOLKU starších 18ti let.
 • Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům , a to buď na adresu bydliště nebo na elektronickou adresu nebo ústně.

nebo Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle TJ.

 • Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nebo vyvěšena nejméně 14  dní před konáním zasedání valné hromady.
 • Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
 • Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 • Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SPOLKU; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
 3. volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,
 4. volba a odvolání členů kontrolní komise a volba a odvolání předsedy kontrolní komise,
 5. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SPOLKU,
 6. určení hlavních směrů činnosti SPOLKU,
 7. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
 8. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
 9. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,
 • Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášení schopná v počtu přítomných.
 • K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
 • K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
 • O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
 • Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda TJ nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
 • Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle SPOLKU, a to v určených dnech a hodinách.
 1. Výkonný výbor
 • Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními valné hromady.
 • Výkonný výbor má …….členů. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán TJ. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté.
 • Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za ……………
 • Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 • Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů SPOLKU.
 • Výkonný výbor zejména:
 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
 2. organizuje a řídí činnost SPOLKU,
 3. schvaluje a vydává vnitřní předpisy SPOLKU, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
 4. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
 5. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SPOLKU,
 6. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
 7. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
 8. schválení výsledku hospodaření,
 1. Předseda
 • Předseda je statutárním orgánem SPOLKU. Předseda zastupuje samostatně SPOLEK ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. V případě, že předseda zastupuje SPOLEK v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SPOLKU škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 • Předseda podepisuje za SPOLEK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SPOLKU připojí svůj podpis.
 • Funkční období předsedy je pětileté.
 1. Kontrolní komise
 • Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SPOLKU řádně vedeny a vykonává-li SPOLEK činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy SPOLKU.
 • Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
 • Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.
 • Kontrolu činnosti SPOLKU, případně pobočných spolků provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů SPOLKU či členů TJ. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů SPOLKU či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
 • Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
 1. kontrola hospodaření SPOLKU,
 2. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.
 • Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV.

Členství

 1. Členství se rozlišuje na:
 2. řádné
 3. čestné
 1. Řádným členem SPOLKU se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností SPOLKU a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SPOLKU.
 1. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
 1. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti SPOLKU, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu, kultury.
 1. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
 1. SPOLEK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
 1. Údaje o členech SPOLKU mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu úřadům státní správy, které o ně požádají, a to v rámci plnění jeho povinností vůči těmto úřadům. Dále mohou být zpřístupněny orgánům územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve SPOLKU podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 1. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od SPOLKU na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány)
 1. Členská práva a povinnosti
 1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 1. Členská práva, která přísluší všem členům:
 1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SPOLKU,
 2. být informován o činnosti SPOLKU,
 3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
 4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SPOLKU,
 5. účastnit se jednání orgánů SPOLKU, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
 6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
 7. ukončit kdykoli své členství.
 1. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
 1. podílet se na řízení SPOLKU,
 2. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
 3. volit a být volen do všech volených orgánů SPOLKU za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.
 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
 1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SPOLKU,
 2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SPOLKU a základní normy sportovního chování,
 3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SPOLKU,
 4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SPOLKU k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno SPOLKU.
 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
 1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností ve SPOLKU,  pokud  o tom příslušný orgán SPOLKU podle stanov rozhodl,
 2. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
 1. Zánik členství
 1. Členství ve SPOLKU zaniká:
 1. vystoupením člena,
 2. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
 3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů SPOLKU, usnesení a rozhodnutí orgánů SPOLKU nebo jiných členských povinností,
 4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 5. zánikem SPOLKU bez právního nástupce.
 1. Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou SPOLKU poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami

V.

Majetek  a hospodaření

 1. Zdrojem majetku SPOLKU jsou zejména:
 1. členské příspěvky,
 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
 4. příspěvky a dary od sponzorů, členů,
 5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
 1. Majetek SPOLKU je ve vlastnictví SPOLKU jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 1. Bližší zásady hospodaření s majetkem SPOLKU může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 1. V případě zrušení SPOLKU bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu SPOLKU. Jestli-že SPOLEK obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Dosavadní vnitřní předpisy zůstávají nadále v platnosti.
 1. Valná hromada SPOLKU zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.
 1. Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou SPOLKU dne 5.3.2017

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.celechovice.eu/spolek/