O Sdružení

Občanské sdružení Čelechovice v Čechách

Sdružení má bankovní účet v Raiffeisenbank, a.s. Kladno.
Číslo účtu je: 412 647 2001/5500
IČO sdružení: 265 73 059


 
PTÁTE SE, PROČ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ???
Občané Čelechovic neví proč vzniklo občanské sdružení “Čelechovice v Čechách”.
Tak tedy kam jdeme a co chceme?
  • víte, že jsme vždy měli zájem na tom, že by bylo dobré, kdyby v Čelechovicích byly pořádány akce pro děti, dospělé a vůbec všechny lidi, kteří se rádi baví ve společnosti. Ať už jde o sportovní, kulturní nebo i jiné akce. Nejde jenom o to zabavit sami sebe, ale všechny lidi, kteří se chtějí bavit.
  • několik let zpátky jsme dostávali různé nápady na různé akcičky. Ať to byli podněty ze Zalávecké ulice nebo od jinud. Bohužel jsme zjistili, že pro tyto akce bude nutná nějaká právní forma. Nějaká organizace, abychom vystupovali jako jeden subjekt. Státní dotace zpřísnili podmínky a vůbec pro přehled co se v obci děje a jak se tyto akce organizují, kolik to všechno stojí a pod. proto bylo založeno občanské sdružení. Státní správa (město Stochov, středočeský kraj) rádi přispějí na naše kulturní akce, ale musí jednat s právnickou osobou, nejlépe s neziskovou. Proto je toto sdružení nejlepším nástrojem jak využít státní pomoc pro zábavu dětí, občanů a přátel naší vesnice. Samozřejmě, že každý rok musíme předkládat daňové přiznání jak byly tyto prostředky využity.
  • jak jsem již psal jde nám o to, aby v obci byla nějaká kultura. Proto pokud máte nějaké nápady. Připomínky, pište na můj email : karlospako@seznam.cz pro ty kteří nemohou, tak víte kde bydlíme. Přijďte a probereme všechny nápady.

Stanovy občanského sdružení  Čelechovice v Čechách.


Paragraf  I.   Název a sídlo sdružení
1. Název:   občanské sdružení Čelechovice v Čechách (dále jen sdružení)
2. Sídlo sdružení: Stochovská 30, 273 04 Stochov – Čelechovice
 
Paragraf  II.  Charakter sdružení
  • Občanské sdružení je založené podle zákona č.83/1990Sb.,  je dobrovolné, neziskové a nezávislé v němž se sdružují občané a příznivci smysluplného využívání volného času členů, dětí, mládeže a občanů obce.
  • Hlavním cílem občanského sdružení je kulturní, sportovní a společenský život v Čelechovicích.

Paragraf III. Orgány sdružení

1.   Valná hromada

Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení, schází se minimálně 1 x za rok. Výbor sdružení svolává valnou hromadu minimálně 1x za rok. Oznámení o tomto musí být zveřejněno min. 14 dnů před termínem konání.  Pozvánky s termínem, místem konání, časem a programem valné hromady  jsou oznámeny písemně nebo na webové stránce http://www.celechovice.estranky.cz

Valnou hromadu musí výbor sdružení svolat také, jestliže o to požádá minimálně polovina členů Sdružení. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení. Je-li přítomna alespoň čtvrtina členů je po 30-ti minutách od zahájení valná hromada usnášení schopná. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Valná hromada členů sdružení zejména:
–    schvaluje stanovy, popřípadě jejich změny a doplňky
–    volbu, odvolání jednatelů sdružení
–    schvaluje výši členského příspěvku
–    schvaluje plán a finanční rozpočet sdružení
–    schvaluje a kontroluje čerpání finančních prostředků
–    schvaluje roční vyúčtování a roční účetní závěrku sdružení
–    rozhoduje o převodech vlastnictví sdružení a dalších úkonech kde hodnoty přesahují 10000,-Kč / desettisíckorunčeských/
–    rozhoduje o přijetí či vyloučení člena sdružení
–    rozhoduje o rozpuštění sdružení nebo jeho sloučení s jiným sdružením

O konání valné hromady se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh valné hromady, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o valných hromadách se uchovávají po celou dobu trvání sdružení.
2.   Výbor sdružení
Statutárním orgánem sdružení je „výbor sdružení“, který je zvolen valnou hromadou. Dále pak za sdružení jedná jménem sdružení nejméně tři z pěti členů výboru.
Úkony za sdružení musí být odsouhlaseny hlasováním výboru sdružení.
Každý člen výboru jedná „hlasuje“ sám za sebe samostatně.Výbor  je oprávněn a povinen zejména:–  rozhodovat o otázkách běžné činnosti sdružení, kromě těch, které jsou vyhrazeny stanovami valné hromadě
–    zajistí řádné vedení předepsané evidence a účetnictví
–    zajišťuje a kontroluje účelné a hospodárné čerpání finančních prostředků
–    svolává valnou hromadu sdružení
–    podává valné hromadě zprávy o všech záležitostech sdružení
–    zajišťuje vyhotovení a uložení zápisu o konání valné hromady

Počet členů výboru stanoví, volí a odvolává valná hromada členů sdružení.

3.   Revizní komise
Revizní komise je kontrolním orgánem Sdružení a je volena Valnou hromadou na období jednoho roku.Revizní komise má minimálně 3 členy, schází se dle potřeby a kontroluje zejména hospodaření Sdružení.
 

 

Paragraf IV.   Zásady hospodaření Sdružení 

1.Sdružení hospodaří dle rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
2. Příjmy Sdružení jsou zejména:
–  členské příspěvky
–  dary a dobrovolné příspěvky občanů i právnických osob
– příležitostné příjmy z akcí (např. vstupné, apod.)
–  popřípadě státní dotace, dotace z fondů EU3. Členům Sdružení nepřísluší žádné podíly z jeho hospodaření, a to ani při zániku sdružení. Jednotliví členové za závazky Sdružení neručí.Za správné vedení účetnictví odpovídá výbor sdružení a kontrolu provádí revizní komise. Účetní uzávěrka musí být zveřejněna vždy za uplynulý kalendářní rok a to nejpozději do 1.března následujícího kalendářního roku.

 

Paragraf V. Členství

1. Členem Sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli Sdružení, stvrdí toto podpisem na přihlášce Sdružení a zaplatí členský příspěvek ve výši 50,- Kč ročně. Členem se stává po odsouhlasení členství Radou.

2. Práva a povinnosti členů sdružení
člen sdružení má právo:
– účastnit se společenských a sportovních akcí pořádaných sdružením
– kontrolovat plnění funkce sdružení při plnění kulturního života obce
– být informován o plánovaných záměrech sdružení

člen sdružení má tyto povinnosti :
– pomáhat při realizaci akcí pořádaných sdružením
– zajišťovat vzkvétání kulturního života obce
– informovat ostatní členy sdružení o nových možných aktivitách
– apod.

 
 3. Členství zaniká:
– vystoupením člena na vlastní žádost
– úmrtím člena
– zrušením členství na základě rozhodnutí Rady
– zánikem Sdružení
– neplacením členského příspěvku
 
 4. Členské příspěvky:
– Členské příspěvky musí být zaplaceny po podepsání příhlášky na aktuální kalendářní rok. Následující roky pak nejpozději do 31. ledna tohoto roku.  

 

Paragraf VI.   Náplň a cíle Sdružení

–    podporuje pořádání tradičních akcí Staročeské Máje, Dětský den, apod.
–    pořádá kulturní, sportovní akce
–    podporuje obecně prospěšné činnosti v oblastech životního prostředí
 
 
Paragraf VII.   Zánik  Sdružení

Sdružení zaniká:
  • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Sdružením usnesou-li se na tom  jméně dvě třetiny všech členů
  • rozhodne Valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Současně jmenuje likvidátora a oznámí toto rozhodnutí příslušnému ministerstvu
  • pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění
 
Paragraf VIII.   Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy.
V Čelechovicích dne 15. listopadu 2008

Permanent link to this article: https://www.celechovice.eu/o-sdruzeni/