Zpět na O Čelechovicích

Kronikáři

Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše.

kronikariV době josefínské (za panování Josefa II. 1780 – 1790) bylo vydáno nařízení ku psaní obecních kronik již v roce 1780. „Pokud je mi známo, prvá kronika naší obce byla založena r. 1836, o čemž svědčí zápis v pokladní knize. V tu dobu byl v naší obci rychtářem Václav Svítil. Byl zde zachycen život poddaného lidu a zvláštní události a nařízení „milostivé vrchnosti“ jak smečenské tak kornouzké.
Druhá kronika byla založena v roce 1849 rychtářem Františkem Malcem čp. 9. Ta začínala zrušením roboty v roce 1848 ( na smečenském panství 7. září 1848 ).
Třetí kronika byla založena starostou Antonínem Koulou, ve které je zachyceno období od roku 1905 až 1914. Je zde popsána stavba silnice ke Kačici a k Novému Strašecí. Ale podle svědectví Václava Svítila nechal kroniku poničit svými dětmi. Je to nenahraditelná škoda, protože závěr kroniky zasahoval až do začátku první světové války včetně narukování našich občanů na frontu.
Čtvrtá kronika byla založena roku 1934 za starostování Josefa Zímy ( zetě rychtáře Malce ) rolníka z čp. 9. K jeho pomoci byli určeni Václav Pokorný řídící učitel na místní obecné škole, Václav Svítil rolník čp. 23. Zapisovatelem byl určen Roman Jerman ( redaktor a spisovatel ). Bydlel v podnájmu v cihelně. Jenže pan redaktor se této funkci vyhnul a nenapsal do kroniky ani řádku. Zápisy tedy prováděl učitel Pokorný za dobré pomoci V. Svítila. Tato kronika za protektorátu z politických důvodů zmizela a zmizela nadobro. Pan Svítil své paměti sepsal znovu, ale v r. 1957 mu byly zabaveny tajnou policií.
Pátá kronika byla založena dle usnesení MNV Čelechovice dne 14. května 1947. Byla ustanovena Letopisná komise ( Jan Drvota čp. 47, Václav Svítil čp. 23, Bedřich Fišer čp.27 ). Pro vpisování do kroniky byl určen Václav Štekrt čp. 2. Po Vítězném Únoru 1948 byli V. Štekrt a V. Svítil považováni za protistátní živly. Za odsuzování únorových událostí byli na rozkaz předsedy Akčního výboru hlídáni. To je zcela pochopitelně odradilo od jejich práce pro kroniku. Došlo to opět zas tak daleko, že musela i tato kronika zmizet. Do dnešních dnů nebyla nalezena. MNV Čelechovice bylo dotazováno, zda je u nás kronika vedena. 8. května 1951 byla Václavem Moravcem vypracována zpráva, popisující potíže opatřit knihu a kronikáře. Potřebný materiál jest připraven a do konce března 1952 bude vše v nové knize zapsáno. Zápis měl provádět Roman Jernam, který se před tím objevil, ale znovu zmizel. Ani VB jej nenalezla. Ve vedení kroniky se opět ani nezačalo.
30. dubna 1956 vydalo Ministerstvo kultury směrnici s nařízením o bezpodmínečném založení kronik všech měst a obcí. Šestá kronika byla tedy založena v roce 1956. Kronikářem byl určen místní pan učitel František Pišl ( nar. 20.11. 1907 v Ledcích ).

Měl nelehký úkol – sepsat dějiny obce od roku 1945. Kroniku skutečně psal do roku 1960. To byl poslední rok jeho zápisu. Po zrušení Obecné školy se z Čelechovic odstěhoval. MNV tedy hledalo nového kronikáře a na návrh Oldřicha Nedvěda určili mne. Kroniku jsem převzal 31. prosince 1961.
Nemohu sám ohodnotit svoji práci pro kroniku, ale věnoval jsem veškerý volný čas pro tuto věc na úkor a protesty své rodiny – hlavně manželky. Po letech jsem sám uznal, že tato moje práce nebyla náležitě oceněna a že jsem tím zanedbal svoji vlastní kroniku.“
( zapsal v únoru 2010 Václav Jakš )
Další kronikářkou v obci byla paní Božena Koulová, kroniku vedla do roku 2004. Potom se stal kronikářem bývalý předseda MNV pan Václav Knobloch. Od roku 2015 obecní kroniku vede paní Marta Krobová.
Velký podíl na zpracování historie Čelechovic měl pan profesor Leopold Zubr. Pocházel ze Mšece. Jeho předkové ( Malcové ) hospodařili na usedlosti čp. 27 v Čelechovicích. Osud pana profesora byl ovlivněn prezidentem Gottwaldem. Pan profesor se vyjádřil k jeho pojetí dějin způsobem, který si jako historik mohl dovolit. Ale byl za to donucen okamžitě odejít ze svého místa na Karlově univerzitě do penze a do konce svého života pracoval ve Státním archivu.
Zubrovy zápisky se podařilo získat roku 1966 za 2.000, – Kč. V pokladní knize je však zápis o zaplacení 3.000,- Kč? Z věrohodných zdrojů je známo, že pan profesor dostal skutečně 2.000,- Kč. Nabízí se tedy otázka, kde je ten 1.000,- Kč ?